ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА

                               ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

УТВЪРДИЛ:

 

          А.КАСАБОВА                

 

              ДИРЕКТОР:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

 

ПРИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

ЯНУАРСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОД.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Учебен предмет

Място на провеждане

1.

22.01.2018г.

Български език и литература

Кабинет по БЕЛ

2.

23.01.2018г.

Български език и литература - ЗИП

Кабинет по БЕЛ

3.

24.01.2018г.

География и икономика

Кабинет по история и география

4.

25.01.2018г.

География и икономика - ЗИП

Кабинет по история и география

5.

26.01.2018г.

Човекът и природата

Кабинет по химия

6.

29.01.2018г.

Човекът и природата –ЗИП

Кабинет по химия

7.

26.01.2018г.

Биология и здравно образование

Кабинет по химия

8.

29.01.2018г.

Физика и астрономия

Кабинет по математика

9.

30.01.2018г.

Изобразително изкуство

Кабинет по изобразително изкуство

10.

31.01.2018г.

Изобразително изкуство –ЗИП

Кабинет по изобразително изкуство

11.

01.02.2018г.

Физическо възпитание и спорт

Физкултурен салон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ»СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ» ГР.АХТОПОЛ

 

 

 

 

 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

 

 

 

 

РД2-2049-130 / 20.11. 2017 г.

 

 

 

 

 

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО

 

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М

 

 

 

Реда и комисиите  за провеждане на редовна изпитна сесия  при самостоятелна форма на обучение по:

 

 

 

 

 

     І.Български език и литература -  януарска сесия

 

да се проведе на  22.01.2018г.   от 13,00 ч.

 

в кабинета по български език и литература

 

с продължителност на изпита  два астрономически часа.

 

               1. Изпитът да се проведе от комисия в състав:

 

            Председател: Станислава Димитрова Янева –

 

      Членове:     1. Иван Димитров Цинов –

 

         2.За резултата от изпита членовете на комисията да водят първичен протокол , а председателят на комисията да изготви окончателния протокол  за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Окончателният протокол  да бъде предаден на директора на училището на 23.01.2018г г.   заедно с писмените работи, които да са подредени по реда на вписване на учениците от протокола.

 

            Председателят на комисията да внесе оценките от изпита на всеки ученик в съответната задължителната училищна документация.

 

            3. Квестори при провеждане на изпита:

 

              1. Анелия Величкова Стойнева -

 

              2. Ирина Димитрова Георгиева  -

 

  Квесторите са длъжни да изготвят протокол  и да го предадат на директора на училището.

 

      4.Изпитните резултати да бъдат обявени до 14.00ч. на 24.01.2018г. на таблото за информация

 

 

 

      ІІ. Български език и литература –ЗИП - януарска сесия

 

да се проведе на 23.01.2018г .   от 13,00 ч.

 

в кабинета по български език и литература

 

с продължителност на изпита  два астрономически часа.

 

               1.Изпитът да се проведе от комисия в състав:

 

  Председател: Станислава Димитрова Янева –

 

  Членове: 1. Иван Димитров Цинов –

 

              2. За резултата от изпита членовете на комисията да водят първичен протокол , а председателят на комисията да изготви окончателния протокол  за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Окончателният протокол  да бъде предаден на директора на училището на 24.01.2018г г.   заедно с писмените работи, които да са подредени по реда на вписване на учениците от протокола.

 

 

 

            Председателят на комисията да внесе оценките от изпита на всеки ученик в съответната задължителната училищна документация.

 

            3. Квестори при провеждане на изпита:

 

              1. Анелия Величкова Стойнева -

 

              2. Ирина Димитрова Георгиева  -

 

  Квесторите са длъжни да изготвят протокол  и да го предадат на директора на училището.

 

      4.Изпитните резултати да бъдат обявени до 14.00ч. на 25.01.2017г. на таблото за информация.

 

 

 

      ІІІ.География и икономика - януарска сесия

 

да се проведе на 24.01.2018г.  от 13,00 ч.

 

в кабинета по история и география

 

с продължителност на изпита  два астрономически часа.

 

               1. Изпитът да се проведе от комисия в състав:

 

            Председател: Златина Георгиева Вълкова

 

            Членове: 1.Величка Василева Тодорова   

 

                     

 

              2. За резултата от изпита членовете на комисията да водят първичен протокол , а председателят на комисията да изготви окончателния протокол  за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Окончателният протокол  да бъде предаден на директора на училището на 25.01.2018г г.   заедно с писмените работи, които да са подредени по реда на вписване на учениците от протокола.

 

            Председателят на комисията да внесе оценките от изпита на всеки ученик в съответната задължителната училищна документация.

 

            3. Квестори при провеждане на изпита:

 

              1. Станислава Димитрова Янева –

 

              2. Дамян Георгиев Дамянов  -

 

  Квесторите са длъжни да изготвят протокол  и да го предадат на директора на училището.

 

      4.Изпитните резултати да бъдат обявени до 14,00ч. на 25.01.2018г. на таблото за информация.

 

 

 

 

 

        ІV.География и икономика – ЗИП - януарска сесия

 

да се проведе на 25.01.2018г.  от 13,00 ч.

 

в кабинета по история и география

 

с продължителност на изпита  два астрономически часа.

 

               1. Изпитът да се проведе от комисия в състав:

 

            Председател: Златина Георгиева Вълкова

 

            Членове: 1.Величка Василева Тодорова  

 

              

 

              2. За резултата от изпита членовете на комисията да водят първичен протокол , а председателят на комисията да изготви окончателния протокол  за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Окончателният протокол  да бъде предаден на директора на училището на 26.01.2018г г.   заедно с писмените работи, които да са подредени по реда на вписване на учениците от протокола.

 

            Председателят на комисията да внесе оценките от изпита на всеки ученик в съответната задължителната училищна документация.

 

            3. Квестори при провеждане на изпита:

 

              1. Николина Георгиева Пеева –

 

              2.  Евгений Гочев - -

 

  Квесторите са длъжни да изготвят протокол  и да го предадат на директора на училището.

 

      4.Изпитните резултати да бъдат обявени до 14,00ч. на 26.01.2018г. на таблото за информация.

 

 

 

       V.Човекът и природата-  януарска сесия

 

да се проведе на 26.01.2018г.  от 13,00 ч. 

 

в кабинета по химия и биология

 

с продължителност на изпита  два астрономически часа.

 

               1. Изпитът да се проведе от комисия в състав:

 

            Председател:Анелия Величкова Стойнева

 

             Членове: 1.Николина Георгиева Пеева -

 

         2. За резултата от изпита членовете на комисията да водят първичен протокол , а председателят на комисията да изготви окончателния протокол  за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Окончателният протокол  да бъде предаден на директора на училището на 29.01.2018г г.   заедно с писмените работи, които да са подредени по реда на вписване на учениците от протокола.

 

            Председателят на комисията да внесе оценките от изпита на всеки ученик в съответната задължителната училищна документация.

 

            3. Квестори при провеждане на изпита:

 

              1. Светлана Андонова-

 

              2. Ирина Димитрова Георгиева  Евгений Гочев -

 

  Квесторите са длъжни да изготвят протокол  и да го предадат на директора на училището.

 

      4.Изпитните резултати да бъдат обявени до 14,00ч. на 29.01.2018г.  на таблото за информация.

 

 

 

       VІ.Биология и здравно образование- януарска сесия

 

да се проведе на 26.01.2018г.  от 13,00 ч. 

 

в кабинета по химия и биология

 

с продължителност на изпита  два астрономически часа.

 

               1. Изпитът да се проведе от комисия в състав:

 

            Председател:Анелия Величкова Стойнева

 

              Членове: 1. Златина Георгиева Вълкова

 

         2. За резултата от изпита членовете на комисията да водят първичен протокол , а председателят на комисията да изготви окончателния протокол  за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Окончателният протокол  да бъде предаден на директора на училището на 29.01.2018г г.   заедно с писмените работи, които да са подредени по реда на вписване на учениците от протокола.

 

 

 

            Председателят на комисията да внесе оценките от изпита на всеки ученик в съответната задължителната училищна документация.

 

            3. Квестори при провеждане на изпита:

 

              1. Станислава Димитрова Янева -

 

              2. Калинка Георгиева Делишменова -

 

  Квесторите са длъжни да изготвят протокол и да го предадат на директора на училището.

 

      4.Изпитните резултати да бъдат обявени до 14,00ч. на 29.01.2018г.  на таблото за информация.

 

 

 

 

 

       VІІ.Човекът и природата – ЗИП- януарска сесия

 

да се проведе на 29.01.2018г.  от 13,00 ч. 

 

в кабинета по химия и биология

 

с продължителност на изпита  два астрономически часа.

 

               1. Изпитът да се проведе от комисия в състав:

 

            Председател: Анелия Величкова Стойнева –

 

              Членове: 1. Николина Георгиева Пеева  -

 

         2. За резултата от изпита членовете на комисията да водят първичен протокол , а председателят на комисията да изготви окончателния протокол  за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Окончателният протокол  да бъде предаден на директора на училището на 30.01.2018г г.   заедно с писмените работи, които да са подредени по реда на вписване на учениците от протокола.

 

            Председателят на комисията да внесе оценките от изпита на всеки ученик в съответната

 

            Председателят на комисията да внесе оценките от изпита на всеки ученик в съответната задължителната училищна документация.

 

            3. Квестори при провеждане на изпита:

 

              1. Веселина Кутиева -

 

              2. Дамян Георгиев Дамянов  -

 

  Квесторите са длъжни да изготвят протокол  и да го предадат на директора на училището.

 

      4.Изпитните резултати да бъдат обявени до 14,00ч. на 30.01.2018г.  на таблото за информация.

 

 

 

       VІІІ.Физика и астрономия -  януарска сесия

 

да се проведе на 29.01.2018г.  от 13,00 ч. 

 

в кабинета по математика и физика

 

с продължителност на изпита  два астрономически часа.

 

               1. Изпитът да се проведе от комисия в състав:

 

            Председател: Николина Георгиева Пеева -

 

             Членове: 1. Радостина Димчева Чанева -

 

         2. За резултата от изпита членовете на комисията да водят първичен протокол , а председателят на комисията да изготви окончателния протокол  за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Окончателният протокол  да бъде предаден на директора на училището на 30.01.2018г г.   заедно с писмените работи, които да са подредени по реда на вписване на учениците от протокола.

 

 

 

            Председателят на комисията да внесе оценките от изпита на всеки ученик в съответната задължителната училищна документация.

 

            3. Квестори при провеждане на изпита:

 

              1. Златина Георгиева Вълкова -

 

              2. Станислава Димитрова Янева -

 

  Квесторите са длъжни да изготвят протокол и да го предадат на директора на училището.

 

      4.Изпитните резултати да бъдат обявени до 14,00ч. на 31.01.2018г.  на таблото за информация.   

 

 

 

      ІХ.Изобразително изкуство- януарска сесия

 

да се проведе на 30.01.2018г.  от 13,00 ч. 

 

в кабинета по изобразително изкуство

 

с продължителност на изпита  два астрономически часа.

 

               1. Изпитът да се проведе от комисия в състав:

 

            Председател:Ирина Димитрова Георгиева

 

             Членове: 1.Калинка Георгиева Делишменова

 

         2. За резултата от изпита членовете на комисията да водят първичен протокол , а председателят на комисията да изготви окончателния протокол  за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Окончателният протокол  да бъде предаден на директора на училището на 30.01.2018г г.   заедно с писмените работи, които да са подредени по реда на вписване на учениците от протокола.

 

 

 

            Председателят на комисията да внесе оценките от изпита на всеки ученик в съответната задължителната училищна документация.

 

            3. Квестори при провеждане на изпита:

 

              1. Светлана Андонова-

 

              2. Дамян Георгиев Дамянов -

 

  Квесторите са длъжни да изготвят протокол  и да го предадат на директора на училището.

 

      4.Изпитните резултати да бъдат обявени до 14,00ч. на 31.01.2018г.  на таблото за информация.

 

 

 

      Х.Изобразително изкуство – ЗИП- януарска сесия

 

да се проведе на 31.01.2018г.  от 13,00 ч. 

 

в кабинета по изобразително изкуство

 

с продължителност на изпита  два астрономически часа.

 

               1. Изпитът да се проведе от комисия в състав:

 

            Председател:Ирина Димитрова Георгиева –

 

             Членове: 1. Калинка Георгиева Делишменова

 

 

 

         2. За резултата от изпита членовете на комисията да водят първичен протокол , а председателят на комисията да изготви окончателния протокол  за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Окончателният протокол  да бъде предаден на директора на училището на 01.02.2018г г.   заедно с писмените работи, които да са подредени по реда на вписване на учениците от протокола

 

 

 

            Председателят на комисията да внесе оценките от изпита на всеки ученик в съответната задължителната училищна документация.

 

            3. Квестори при провеждане на изпита:

 

              1. Златина Вълкова -

 

              2. Дамян Георгиев Дамянов -

 

  Квесторите са длъжни да изготвят протокол и да го предадат на директора на училището.

 

      4.Изпитните резултати да бъдат обявени до 14,00ч. на 01.02.2018г.  на таблото за информация.

 

 

 

      ХІ.Физическо възпитание и спорт- януарска сесия

 

да се проведе на 01.02.2018г.  от 13,00 ч. 

 

във физкултурния салон

 

с продължителност на изпита  два астрономически часа.

 

               1. Изпитът да се проведе от комисия в състав:

 

            Председател: Евгений Гочев –

 

            Членове: 1.Тонка Стефанова    

 

         2. За резултата от изпита членовете на комисията да водят първичен протокол , а председателят на комисията да изготви окончателния протокол  за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Окончателният протокол  да бъде предаден на директора на училището на 01.02.2018г г.   заедно с писмените работи, които да са подредени по реда на вписване на учениците от протокола.

 

            Председателят на комисията да внесе оценките от изпита на всеки ученик в съответната задължителната училищна документация.

 

            3. Квестори при провеждане на изпита:

 

              1. Анелия Величкова -

 

              2. Ирина Георгиева -

 

  Квесторите са длъжни да изготвят протокол  и да го предадат на директора на училището.

 

      4.Изпитните резултати да бъдат обявени до 14,00ч. на 01.02.2018г.  на таблото за информация.

 

 

 

     Председателите на изпитните комисии в тридневен срок преди датата на изпита да представят на директора за утвърждаване  изпитните материали.

 

 

 

    КОПИЕ ОТ ЗАПОВЕДТА ДА СЕ ВРЪЧИ СРЕЩУ ПОДПИС НА ВСИЧКИ ЛИЦА,УЧАСТВАЩИ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ.

 

 

 

А.Касабова

 

Директор: ……………………….