ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)“ – ФАЗА 1, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

 

ДЕЙНОСТИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

САМОПОДГОТОВКА В ПЕТТЕ ПИГ В УЧИЛИЩЕ ПО ПРОЕКТА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ПП"СТРАНДЖА" И ФОНДАЦИЯ "ФАР" "ИЗГАСНАЛИТЕ ВУЛКАНИ НА АХТОПОЛ"

Целодневна организация на обучението в училищата

 

Наименование:

Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес.

Бенефициент:

Министерство на образованието, младежта и науката

Териториален обхват:

Проектът е с национален обхват.

Продължителност:

36 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта:

20 декември 2011 г.

Планиран край на изпълнение на проекта:

31 октомври 2014 г.

Цели на проекта:

Обща цел: подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително–избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.

Специфични цели:

- Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.

- Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:
а) насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;
б) създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;
в) подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.

- Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища чрез:
а) създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;
б) създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес; в) повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.

Основни дейности:

- Осигуряване и провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас от средищните училища в страната.
- Обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия модел „целодневна организация на учебния процес”.
- Осигуряване на средства за целодневно обучение на учениците от средищните училища (в т.ч. ученици от етнически малцинствени групи).

Описание на целевата група:

- Ученици от I до VIII клас в средищните училища.
- Учители и служители в средищните училища.

Брой лица от целевата група, включени в проекта:

- Не по-малко от 136 600 ученици от I до VIII клас, участващи в целодневната организация на учебния процес общо за учебните 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 години.
- Не по-малко от 4000 учители и служители в средищните училища, включени в обучения за прилагане на целодневна форма на обучение.

 

 

 

   В ОУ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Ахтопол има четири групи за целодневна организация на учебния ден – три в начален етап и една в прогимназиален етап.Обхванати са 90 ученика.

 

Нов шанс за успех

 

 

Наименование:

Нов шaнс за успех

Бенефициент:

Министерство на образованието, младежта и науката, чрез дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

Териториален обхват:

Проектът е с национален обхват.

Цели на проекта:

Обща цел - чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда

Специфични цели:

- Да бъде осигурено организационно и методически обучението на неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст.
- Да бъдат включени в учебна дейност неграмотни и слабограмотни лица над 16 години, които нямат завършен начален етап или клас от прогимназиалния етап на основно образование.
- Да бъдат сертифицирани успешно завършилите обучението като предпоставка за успешното им включване в пазара на труда.

Основни цели:

- Организиране на разяснителни дейности.
- Осигуряване на обучението на възрастни с учебни и методически материали.
- Квалификация на учители по андрагогика.
- Провеждане на обучение за ограмотяване (изучаване на учебно съдържание за начален етап на образование).
- Провеждане на обучения за формиране на ключови компетентности (изучаване на учебно съдържание за клас от прогимназиялния етап на образование – V,VІ,VІІ клас).
- Сертифициране на резултатите от обучението.
- Създаване на регистър за издадените удостоверения.

Описание на целевата група:

- Да са на възраст над 16 години.
- Да нямат статут на ученици.
- Да не са посещавали училище или да са завършили само първи, втори или трети клас.
- Да не са включени и да не са участвали в обучение за ограмотяване по проекти и програми, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Програма ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник.
- Да са заявили писмено своето желание за включване в обучение по проекта (заявление по образец).

 

В ОУ"Св.св.Кирил и Методий" гр.Ахтопол   е сформирана една група обучаеми в курса за ограмотяване.

Нашите обучаеми по проект "Нов шанс"

 

 

Програма "Развитие на извънкласни и извънучилищни дейности"

Проект "Спорт и природа - за по-добро здраве"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА"СГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК"

МОДУЛ"ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА ИМ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

 

  Проектът е част от Национална програма "С грижа за всеки ученик", обучение по учебен предмет Български език и литература

  В проекта са влючени 6 деца от V клас

  Проектът се изпълнява от г-жа Станислава Янева - преподавател по БЕЛ.

  Целите на проекта са:

  1. Осигуряване на възможност за допълнително обучение на деца с проблеми в усвояване на учебния материал.

  2. Повишаване знанията и уменията на учениците по математика.

  3.Прилагане на интерактивни методи в преподаването и ученето за ученици с различни потребности и възможности.

Училището работи по този проект от м.септември 2012г.