ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР.АХТОПОЛ

 

 

 

I. Критерии за подбор при приемане на ученици в първи клас в ОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Ахтопол, приети на заседание на Педагогическия съвет

  1. Местоживеене на ученика в близост до училището.
  2. Близост на училището до местоработата на единия родител
  3. Деца, чиито родители избират децата им да се обучават в ОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Ахтопол

ЗАПОВЕД

№РД2- 2649-235 / 01.02.2019 година

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

            Следния ред за приемане на ученици в І клас за учебната 2019/2020 година:

 

           Вид дейност

  Срок

     Отговорник

 1

Проучване желанията на родителите на бъдещите първокласници  децата им да се обучават при целодневна организация на учебния ден  в ОУ гр.Ахтопол чрез провеждане на родителска среща

29.03.2019

Р.Кичукова

Директор

2

Определяне на групите за целодневна организация със съответния брой ученици,чиито родители са декларирали писмено желанието си за включване на децата им в целодневна организация

31.03.2019г.

Директор

 3

Подаване на заявления  по установен образец от родителите /настойниците/ на бъдещите първокласници за записване в училището

До 31.05.2019 г.

Р.Кичукова

 

Директор

  4

Подаване на заявления  по установен образец от родителите /настойниците/ на бъдещите първокласници за проучване на желанията за обучение по  ИУЧ и ФУЧ  в училището

До 31.05.2019 г.

Директор

 

  5

Записване в І клас със следните документи:

1.Удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище – ОРИГИНАЛ или Декларация от родителя /настойника/ в случай, че детето не е посещавало подготвителна група или клас.

2. Акт за раждане – за справка

3.Лична карта на родителя/настойника- за справка

 31.05.2019г.-  15.06.2019г.

Директор

Р.Кичукова

 

  6

Изготвяне на списъци на приетите първокласници, информиране на родителите на записаните в І-ви клас ученици и оповестяване на видно място в училището броя на групите с целодневна организация на учебния ден.

15.06.2019 г.

Директор

 

            Копие от настоящата заповед да бъде поставено на видно място в училището, на информационното табло на кметство Ахтопол,кметство Синеморец и кметство Варвара и да се публикува в сайта на училището за сведение на родителите.

            Настоящата заповед да бъде доведена до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.Контрол върху изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

 

АЛБЕНА КАСАБОВА

 

ДИРЕКТОР