ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР.АХТОПОЛ

 

 

 

ЗАПОВЕД

 

№РД2- 1713-327 / 06.03.2017 година

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и Решение на ПС с протокол №6/02.03.2017г.

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

                Следния ред за приемане на ученици в І клас за учебната 2017/2018 година:

 

 

           Вид дейност

  Срок

     Отговорник

 1

Проучване желанията на родителите на бъдещите първокласници  децата им да се обучават при целодневна организация на учебния ден  в ОУ гр.Ахтопол чрез провеждане на родителска среща

24.03.2017

Т.Стефанова

2

Определяне на групите за целодневна организация със съответния брой ученици,чиито родители са декларирали писмено желанието си за включване на децата им в целодневна организация

31.03.2017г.

Директор

 3

Подаване на заявления  по установен образец от родителите /настойниците/ на бъдещите първокласници за записване в училището

До 30.05.2017 г.

Директор

Т.Стефанова

  4

Подаване на заявления  по установен образец от родителите /настойниците/ на бъдещите първокласници за проучване на желанията за обучение по  ЗИП и СИП  в училището

До 30.05.2017 г.

Т.Стефанова

  5

Записване в І клас със следните документи:

1.Удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище – ОРИГИНАЛ или Декларация от родителя /настойника/ в случай, че детето не е посещавало подготвителна група или клас.

2. Акт за раждане – за справка

3.Лична карта на родителя/настойника- за справка

 30.05.2017г.-  15.06.2017г.

Директор

Т.Стефанова

  6

Изготвяне на списъци на приетите първокласници, информиране на родителите на записаните в І-ви клас ученици и оповестяване на видно място в училището броя на групите с целодневна организация на учебния ден.

15.06.2017 г.

Т.Стефанова

 

Копие от настоящата заповед да бъде поставено на видно място в училището, на информационното табло

 

на кметство Ахтопол,кметство Синеморец и кметство Варвара и да се публикува в сайта на училището

 

 за сведение на родителите

 

        Настоящата заповед да бъде доведена до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

       Контрол върху изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

 

 

 

АЛБЕНА КАСАБОВА

 

ДИРЕКТОР