ВАЖНО ЗА ИЗПИТИТЕ СЛЕД VІІ КЛАС !

за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2015/2016 година

График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната

2016 - 2017 г. съгласно наредба № 11 / 2005 година

 

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

05.05 - 11.5.2016 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 13.05.2016 г. вкл.

3

Провеждане на тестове по:

-Български език и литература
-Математика

18.05.2016 г.

20.05.2016 г.

4

Обявяване на резултатите от тестовете.

до 03.06.2016 г. вкл.

5

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Хореография
  • Спорт

 

02.06.2016 г.
03.06.2016 г.
06.06.2016 г.
31.05-01.06.2016 г. вкл.

6

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

до 09.06.2016 г. вкл.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.

10.06 -13.07.2016 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №11 от 28.03.2005 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.

16.06 - 21.06.2016 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 27.06.2016 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

28.06 - 30.06.2016 г. вкл.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 04.07.2016 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

05.07 - 07.07.2016 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

08.07.2016 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

11.07 - 13.07.2016 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 15.07.2016 г. вкл.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

18.07 - 19.07.2016 г. вкл.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

21.07.2016 г. вкл.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от Директора на училището до 05.09.2016 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план прием.

до 12.09.2016 г. вкл.

 

ПЛАН

 

 

 

ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

 

ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІ КЛАС И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.

 

 

 

1.Актуализация на информационното табло в училището относно графика на дейностите   по приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен VІІ и VІІІ клас

 

срок:31.03.2016г.

 

отг.Кл.р-ли на VІІ и VІІІ клас

 

2.График за провеждане на  родителски срещи в VІІ клас за разясняване процедурата по кандидатстване :

 

  2.1.30.03.2016г. – Запознаване с Наредба №11/28.03.2005г. за приемане на ученици в държавни и общински училища

 

  2.2.18.04.2016г. – Учебно-изпитни програми за приемане на ученици след завършен VІІ клас / вид и времетраене на изпита, формат, учебно съдържание, оценявани компетентности/

 

Срокове,място на подаване на заявления и полагане на изпити,видовете изпити, модули,подаване на документи,балообразуващи предмети,класиране,записване

 

  2.4.09.05.2016г. – Изисквания и процедури за провеждане на националното външно оценяване за учениците от VІІ клас

 

Отг.Кл.р-л на VІІ клас и Директор

 

  2.5.13.05.2016г. – Текущи въпроси и актуална информация относно изпитите

 

3.Провеждане час на класа в VІІ клас за разясняване провеждането на изпитите-брой модули,брой задачи в тях,видове задачи,максимален брой точки по двата модула.

 

Срок:22.04.2016г.

 

Отг.кл.р-л VІІ клас

 

4.Изготвяне на образователна брошура с най-важната информация за ученици и родители

 

  Срок: 31.03.2016г.

 

  Отг.Директор

 

5.Поместване на информацията относно приема в сайта на училището

 

срок:31.03.2016г.

 

отг.Директор

 

6.Актуализация на знанията на учениците за учебните програми за приемане на ученици след завършен VІІ клас по БЕЛ и математика

 

срок:30.04.2015г.

 

отг.преподавателите по БЕЛ и математика в VІІ клас

 

6.Подпомагане подготовката на учениците чрез примерни тестове от електронната страница на МОМН, сайта на училището  и други образователни сайтове.

 

Срок:до м.май

 

Отг.преподавателите по БЕЛ и математика

 

 

 

 

 

Изготвил:

 

 

 

А.КАСАБОВА

 

Директор:

 

 

 

                               ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА 2016Г.

Максимален брой точки – 35.

Общ брой точки от двата модула – 100.

Оценката от приемния изпит се формира въз основа на резултатите от двата модула, взети заедно.

МАТЕМАТИКА

І. Вид и времетраене

Приемният изпит е писмен.

Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява с тест в два модула с време за работа:

по модула за национално външно оценяване – 60 минути;

по допълнителния модул – 90 минути.

ІІ. Формат на теста

Модулът за национално външно оценяване съдържа 20 задачи:

- 16 задачи, които са структурирани с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;

- 4 задачи със свободен отговор (числов, символен или словесен).

Максимален брой точки – 65.

Допълнителният модул се състои от 4 задачи, от които:

- 2 задачи с практико-приложен характер – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;

- 2 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и

аргументират изпълнението на определена дидактическа задача с аналитико-синтетичен характер.

Максимален брой точки – 35.

Общ брой точки от двата модула – 100

Оценката от приемния изпит се формира въз основа на резултатите от дватамодула, взети заедно.

 

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ:

ДО 04.06.2016Г.

 

 

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА:

15-20.06.2016Г.

 

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:0590/62634 , GSM :0882415593

ОУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР.АХТОПОЛ

 

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС:

 

В ОУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР.АХТОПОЛ

 

ДАТИ НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ:

18.05.2016- БЕЛ

20.05.2016Г.-МАТЕМАТИКА

 

Началото на приемните изпити е 9:00 часа. Всеки от приемните изпити – тестове по БЕЛ и по математика (чл. 17, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11 - за всички профили и специалности от професии - тест по български език и литература и тест по математика) се състои от два модула, единият от които е тестът от националното външно оценяване по съответния предмет, а другият включва допълнителни въпроси и задачи и за тях в настоящия текст се използва обобщеното понятие „приемен изпит”.

Продължителността на приемните изпити е съгласно чл. 6, ал. 3 от Наредба № 11 (Продължителността на изпитите се определя в съответната учебно-изпитна програма), като не включва времето за съобщаване на изпитния вариант и техническата подготовка за започване на приемния изпит.

 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА

БЕЛ:

І. Вид и времетраене на изпита

Приемният изпит е писмен.

Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест в два модула с време за работа:

по модула за национално външно оценяване – 60 минути;

по допълнителния модул – 90 минути.

ІІ. Формат на теста

Модулът за национално външно оценяване съдържа 25 задачи по

български език и по литература. Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, и с кратък свободен отговор.

Максимален брой точки – 65.

Допълнителният модул е създаване на преразказ върху неизучаван

художествен текст, като се изпълнява конкретна дидактическа


 задача.

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА 2015Г

Максимален брой точки – 35.

Общ брой точки от двата модула – 100.

Оценката от приемния изпит се формира въз основа на резултатите от двата модула, взети заедно.

 

 

МАТЕМАТИКА

І. Вид и времетраене

Приемният изпит е писмен.

Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява с тест в два модула с време за работа:

по модула за национално външно оценяване – 60 минути;

по допълнителния модул – 90 минути.

ІІ. Формат на теста

Модулът за национално външно оценяване съдържа 25 задачи, които са

структурирани с четири възможности за отговор, от които само един е правилен.

Максимален брой точки – 65.

Допълнителният модул се състои от 5 задачи с отворен отговор, от които:

3 задачи с кратък отговор – от учениците се изисква да напишат кратък

числов, символен или словесен отговор, без да привеждат своето решение.

2 задачи с разширен отговор – учениците трябва да опишат и

аргументират изпълнението на определена дидактическа задача с

аналитико-синтетичен характер.

Максимален брой точки – 35.

Общ брой точки от двата модула – 100

Оценката от приемния изпит се формира въз основа на резултатите от двата модула, взети заедно.

 

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ:

ДО 04.06.2015Г.

 

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА:

15-20.06.2015Г.

 

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:0590/62634 , GSM :0882415593

ОУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР.АХТОПОЛ

 

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС:

 

В ОУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР.АХТОПОЛ

 

ДАТИ НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ:

20.05.2015- БЕЛ

22.05.2015Г.-МАТЕМАТИКА

 

Началото на приемните изпити е 9:00 часа. Всеки от приемните изпити – тестове по БЕЛ и по математика (чл. 17, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11 - за всички профили и специалности от професии - тест по български език и литература и тест по математика) се състои от два модула, единият от които е тестът от националното външно оценяване по съответния предмет, а другият включва допълнителни въпроси и задачи и за тях в настоящия текст се използва обобщеното понятие „приемен изпит”.

Продължителността на приемните изпити е съгласно чл. 6, ал. 3 от Наредба № 11 (Продължителността на изпитите се определя в съответната учебно-изпитна програма), като не включва времето за съобщаване на изпитния вариант и техническата подготовка за започване на приемния изпит.

 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА

БЕЛ:

І. Вид и времетраене на изпита

Приемният изпит е писмен.

Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест в два модула с време за работа:

по модула за национално външно оценяване – 60 минути;

по допълнителния модул – 90 минути.

ІІ. Формат на теста

Модулът за национално външно оценяване съдържа 25 задачи по

български език и по литература. Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, и с кратък свободен отговор.

Максимален брой точки – 65.

Допълнителният модул е създаване на преразказ върху неизучаван

художествен текст, като се изпълнява конкретна дидактическа задача.

ОУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР.АХТОПОЛ

УЛ.”ВЕЛЕКА” № 16     ТЕЛ./ФАКС 0590/62634

 ou_ahtopol@abv.bg

www.ousvsvkirilimetodiy.jimdo.com

__________________________________________________________________________

 

ПЛАН

 

ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІ КЛАС И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 Г.

 

1.Актуализация на информационното табло в училището относно графика на дейностите   по приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен VІІ и VІІІ клас

срок:27.03.2015г.

отг.Кл.р-ли на VІІ и VІІІ клас

2.График за провеждане на  родителски срещи в VІІ клас за разясняване процедурата по кандидатстване :

  2.1.30.03.2015г. – Запознаване с Наредба №11/28.03.2005г. за приемане на ученици в държавни и общински училища

  2.2.17.04.2015г. – Учебно-изпитни програми за приемане на ученици след завършен VІІ клас / вид и времетраене на изпита, формат, учебно съдържание, оценявани компетентности/

  2.3.30.04.2015г.- Срокове,място на подаване на заявления и полагане на изпити,видовете изпити, модули,подаване на документи,балообразуващи предмети,класиране,записване

  2.4.08.05.2015г. – Изисквания и процедури за провеждане на националното външно оценяване за учениците от VІІ клас

Отг.Кл.р-л на VІІ клас и Директор

  2.5.12.05.2015г. – Текущи въпроси и актуална информация относно изпитите

3.Провеждане час на класа в VІІ клас за разясняване провеждането на изпитите-брой модули,брой задачи в тях,видове задачи,максимален брой точки по двата модула.

Срок:24.04.2015г.

Отг.кл.р-л VІІ клас

4.Изготвяне на образователна брошура с най-важната информация за ученици и родители

  Срок: 27.03.2015г.

  Отг.Директор

5.Поместване на информацията относно приема в сайта на училището

срок:31.03.2015г.

отг.Директор

6.Актуализация на знанията на учениците за учебните програми за приемане на ученици след завършен VІІ клас по БЕЛ и математика

срок:30.04.2015г.

отг.преподавателите по БЕЛ и математика в VІІ клас

6.Подпомагане подготовката на учениците чрез примерни тестове от електронната страница на МОМН, сайта на училището  и други образователни сайтове.

Срок:до м.май

Отг.преподавателите по БЕЛ и математика

 

 

Изготвил:

 

А.КАСАБОВА

Директор:

 

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 г.

НАСОКИ ЗА РАБОТА върху преразказ на неизучаван художествен текст с дидактическа задача за кандидатстване след 7 клас, публикувани от МОН. Критерии за оценяване.
Kriterii prerazkaz.pdf
Adobe Acrobat Document 142.6 KB
ПРИМЕРЕН ПРЕРАЗКАЗ НА НЕИЗУЧАВАН ТЕКСТ Примерен ученически преразказ за 7 клас, публикуван от МОН
Primeren test na MON zadacha za prerazka
Adobe Acrobat Document 123.6 KB
ИЗПИТ ПО БЕЛ - 19 юни 2009 г. Пълният пакет с материали от изпита
Izpit_7klas2009.pdf
Adobe Acrobat Document 425.3 KB

ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА

test-1-bel.pdf
Adobe Acrobat Document 184.2 KB
test-2-bel.pdf
Adobe Acrobat Document 167.3 KB
test-3-bel.pdf
Adobe Acrobat Document 205.5 KB
test-1-math.pdf
Adobe Acrobat Document 272.3 KB
test-2-math.pdf
Adobe Acrobat Document 272.3 KB
test-3-math.pdf
Adobe Acrobat Document 220.3 KB